İL-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEMUR –SEN KONFEDERASYONU

İL ve İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konfederasyona bağlı il ve İlçe temsilciliklerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile il ve ilçe temsilciliklerinin seçimi ve belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak ve Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Memur-Sen Tüzüğünün 25'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

         Bu yönetmelik MemurSen Konfederasyonu İl ve İlçe temsilciklerini, il ve ilçe temsilciliklerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile il ve ilçe temsilciliklerinin seçimi ve belirlenmesi usul ve esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen

a- Dönem                            :İki Olağan Genel Kurul arasındaki süreyi

b- Genel Merkez                 :Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezini

c- İl Temsilciliği                   :Memur-Sen Yönetim Kurulu Kararı ile sadece illerde kurulan tüzel kişiliği bulunmayan Konfederasyon Temsilciliğini

d- İl Temsilcisi                     :Yapılacak temayül yoklaması dikkate alınarak ilde Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişiyi

e- İlçe Temsilciliği               :Memur-Sen Yönetim Kurulu Kararı ile sadece ilçelerde kurulan tüzel kişiliği bulunmayan Konfederasyon Temsilciliğini

f- İlçe Temsilcisi                  :Yapılacak temayül yoklaması dikkate alınarak ilçede Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişiyi

g- Üye Sendika                    :Memur-Sen'e üye olan Sendikaları

 

İKİNCİ BÖLÜM

Memur Sen İl Temsilciliği, Adaylık ve Temsilci Seçimi

 

MADDE 4- İl temsilcisi; illerde Konfederasyonu temsil etmek ve üye sendikalar arasında koordinasyonu sağlamak amacı ile bir dönemlik süre için temayül yoklaması da dikkate alınarak Genel Merkez tarafından belirlenir.

 

İl Temsilcisinin Seçimi

MADDE 5

a) Memur-Sen İl Temsilciliği için aday olabilecekler;

İl Temsilciliğine, üye sendikaların Şube Başkanı ile İl Temsilcileri aday olabilir.

İl Temsilciliğine, aday olma taleplerini İl Temsilciliğine iletmeleri ve Şube Başkanları ile İl Temsilcilerinin değerlendirmesi sonucu salt çoğunluğunun onayıyla uygun görülen sendika üyeleri de aday olabilir.

b) Memur-Sen İl Temsilcisinin Seçilme Usulü;     

Şube Başkanları ve İl Temsilcileri oy birliği ile kendi aralarından bir üyeyi il temsilcisi olarak seçer. Bu seçimde oy birliğinin sağlanamaması halinde adaylığı uygun görülenlerin başvurusu kabul edilerek İl Temsilcisinin belirleneceği temayül yoklamasına katılımları sağlanır.  Delegeler arasında yapılacak temayül yoklaması ile o ildeki Şube başkanları ve il Temsilcilerinin salt çoğunluğunun onayıyla gösterdikleri aday arasından seçilen İl Temsilcisi Konfederasyon Genel Merkezi tarafından belirlenir.

c) Memur-Sen İl Temsilciliği Temayül Yoklaması İçin Delegelerin Belirlenmesi;

Her sendikaya bir doğal delegelik verilir. Sendikanın şube başkanı/il temsilcisi Doğal delege olarak belirlenir. Aynı sendikanın birden fazla şubesinin bulunduğu illerde doğal delegelik sıfatı en fazla üyeye sahip şubenin başkanına aittir.  Şubeler arasında eşitlik olması halinde kura yöntemi ile doğal delegelik belirlenir.

Doğal delegelik üye sayısı belirlenmesinden sonra bu sayıya eklenmek üzere il temsilciliği temayül yoklaması için; Memur-Sen üye sayısı 4.000'e kadar olan illerde 30,  4001-8.000'e kadar olan illerde 40, 8001-15.000'e kadar olan illerde 50,  15.001-30.000'e kadar olan illerde 60, 30.000 ve üzeri olan illerde 70 delege ile yapılır. İlde şubesi veya temsilciliği bulunan sendikaların üye sayılarının toplamının delegelik için kalan toplam sayıya bölünmesi ile bir delegelik için gerekli olan üye sayısı bulunur.  Sendikaların üye sayılarının "Bir Delegelik İçin Gereken Üye Sayısı"na bölünmesi suretiyle de her sendikaya düşen delege sayısı tespit edilir. Bu işlemler sonunda artan delegelik olması halinde, bu bentte belirtilen bölme işlemi sonucunda kalan sayı büyüklüğü sırası esas alınmak suretiyle sendikalara dağıtılır. Şubelere düşecek delegeliklerde sendika tüzüklerindeki sıralama esas alınır.

         Sendikalara düşen delege sayıları belirlenirken, Memur-Sen Olağan Genel Kurulu sonrasındaki sendika üye sayılarının belirlendiği en son ki 15 Mayıs tutanaklarında yer alan sayılar esas alınacaktır.

Delegelerin belirlenmesinde ayrı bir seçime gidilmez. Sendika şube ve temsilcilik yönetimleri delege belirlenmesinde; sendikanın ildeki üye sayısının sendikaya düşen delege sayısına bölünmesiyle bir delegelik için gerekli şube/temsilcilik üye sayısı bulunur ve şube/temsilcilik üye sayılarının bir delegelik için gereken üye sayısına bölünmesiyle de her şubeye düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemler sonunda artan delegelik olması halinde, bu bentte belirtilen bölme işlemi sonucunda kalan sayı büyüklüğü sırası esas alınmak suretiyle şubelere/temsilciliklere dağıtılır.

         Eğer ilde herhangi bir sendikamızın birden fazla şubesi varsa o sendikaya düşen delege sayısı yettiği müddetçe, her şube başkanı delege yapıldıktan sonra eğer delegelik kalıyorsa sendikanın delege sayısı her şubenin üye sayısı ile hesaplanarak şubelerin delege sayısı belirlenir.

İl Temsilcisi, temayüle katılan şube başkanları/il temsilcileri arasından biri İl Temsilcisi Vekili diğeri Basın ve İletişimden sorumlu olmak üzere iki yardımcı belirler.

 

Memur Sen İl Temsilcisinin Temayül Yoklaması İlanı

MADDE 6 –  İl temsilcisi temayül yoklaması ilanı; delege listesi, temayül yoklama tarihi ve yeri belirtilerek yoklama tarihinden en az 3 gün önce İl temsilciliği binasına ve Konfederasyona bağlı Sendikaların Şube ve Temsilciliklerinin ilan panolarında üç gün asılı kalmak sureti ile veya delegelere email veya cep telefonlarına SMS ile bildirilir. Askı süresi sonunda temayül yoklamaları yapılır.  Temayül yoklamalarının ilan edildiği tarihte yapılması esastır ve zorunlu sebepler dışında ertelenemez ve iptal edilemez.  İptal ancak Konfederasyon Genel Merkezinin iznine tabidir.  Temayül yoklamalarına hangi delegelerin katılacağı ile yoklamaların hangi tarihte ve nerede yapılacağı ilan tarihi itibarıyla Konfederasyon Genel Merkezine iadeli taahhütlü olarak bildirilir.  Genel Merkez, temayül yoklama tarihleri üzerinde değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

 

Sonuçların İlanı ve Göreve Başlama

MADDE 7- Temayül yoklamasından itibaren 10 gün içerisinde yoklama tutanakları Konfederasyon Genel Merkezine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Konfederasyon Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde İl temsilcisi göreve başlar. Göreve başlama ile ilgili karar il temsilcisinin bulunduğu ilin Valiliğine bildirilir. Konfederasyon Genel Merkez Yönetim Kurulunun alacağı karar kesindir.

 

 

Görevden Ayrılma

MADDE 8-  İl temsilcisinin görevden ayrılması, alınması ya da mücbir sebeple görevini ifa edemeyecek durumda olması halinde yeni il temsilcisi aynı yöntemle o ilde yapılacak temayül yoklaması neticesinde Genel Merkez tarafından belirlenir. İl Temsilcisinin görevden alınması, Konfederasyon tüzüğünde belirtilen görevden alınmayı gerektirecek hallerin varlığı halinde disiplin hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Memur-Sen İl Başkanlar Kurulu Oluşumu

MADDE 9- Memur-Sen İl Başkanlar Kurulu; Konfederasyon il temsilcisi, üye sendikaların şube başkanları ve il temsilcilerinden oluşur. İl Başkanlar Kurulunun başkanı Memur-Sen il temsilcisidir. İl Başkanlar Kurulu en az 15 günde bir toplanır. İl Başkanlar Kurulunun ayda bir toplanması zorunludur. İl Başkanlar Kurulu toplantılarına Memur-Sen Komisyonlarının İl Temsilcileri de çağırılır.

         İl Başkanlar kurulunda alınan kararlar il temsilciliği karar defterine yazılır. İl Başkanlar Kurulu toplantı tutanakları her ay sonunda Konfederasyon Genel Merkezine gönderilir.

 

İl Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-

a) Memur-Sen Konfederasyonunu en iyi şekilde temsil etmek,  Konfederasyonu temsilen üye sendikaların şube ve temsilcilikleri arasında işbirliğini sağlamak ve sendikal faaliyetleri koordine etmek, ortak eylem planları hazırlamak,

b) Memur-Sen Konfederasyonunu temsilen ilde bulunan resmi kurum, kuruluş, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile diyalog içerisinde olmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak, ilgili yardımcısını görevlendirmek

c) İlde çalışma hayatı, emek hareketi, kamu personeliyle ilgili vb. sorunları yakından takip etmek,

d) İlde gelişen olaylarla ilgili olarak yaptığı tespitleri konfederasyon yönetim kuruluna bildirmek,

e) Konfederasyon adına, İl Başkanlar Kurulu kararı ve Konfederasyonun onayı ile basın toplantıları yapmak ve basın açıklamalarında bulunmak,

f) İl Temsilciği adına gelen dergi, bülten, yazışma ve genelgeleri zamanında bağlı sendikaların şube ve temsilciliklerine duyurmak,

g) Konfederasyona bağlı sendikalarca talep edilmesi halinde, teşkilatı bulunmayan il ve ilçelerde teşkilatlanmalarına zemin hazırlamak amacıyla ve temsilcilik oluşturulmasına esas teşkil edecek teklifi ilgili sendika genel merkezine intikal ettirerek teşkilatlanma için gerekli kararların alınmasını sağlamak,

h) İl Başkanlar Kurulu ile düzenli olarak yapılacak olan toplantılarda gündem oluşturmak ve alınan kararların karar defterine yazılarak takibini sağlamak,

i)  Genel Merkezden gelen yazılara zamanında cevap vermek,

j) Konfederasyonun tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşmak için İl Başkanlar Kurulu kararı ve Konfederasyonun bilgisi dahilinde  toplantılar yapmak ve eylemler tertip etmek,

k) İl temsilciliği bünyesinde 4688 sayılı Yasa çerçevesinde İl Başkanlar Kurulu Kararı ve Genel Merkezin bilgisi dahilinde muhtelif komisyonlar kurmak ve ilde kurulu bulunan komisyonlara üye vermek,

l) Bu işlerin yürütülmesi için yardımcılarını görevlendirmek ve koordinasyonu sağlamak

m) İl temsilcisi temsilcilik görevini kendi sendikasında yürütür.

n) Yukarıda sayılanlar dışında Genel Merkezce verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İlçe Temsilciliği ve Oluşumu

MADDE 11-  Memur-Sen İlçe Temsilcisi üye sendikaların ilçe temsilcileri arasından yine ilçe temsilcileri tarafından belirlenir. Belirlenen temsilci en kısa sürede il temsilciliğine bildirilir.  İl temsilcisinin uygun görüşü ve Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ile İlçe temsilcisi göreve başlar. İlçe Temsilcisi ile ilgili değişiklik yapmaya ve görevden almaya Konfederasyon Genel Merkezi yetkilidir.  Konfederasyon Genel Merkezinin konu hakkında alacağı kararlar kesin olup ilgili makamları bağlayıcıdır. İlçe Başkanlar Kurulunun oluşumu ve çalışma şekil ve şartları İl Başkanlar Kurulu gibidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Mali Hükümler

 

MADDE 12 – İl ve ilçe temsilciliğinin harcamaları il ve ilçede bulunan sendika şube ve temsilcilikleri tarafından üyeleri oranında karşılanır.

 

Yürürlük

MADDE 13- Bu yönetmelik Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer

 

Yürütme

MADDE 14

Bu yönetmelik Memur-Sen Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

       ALİ YALÇIN                                   Metin MEMİŞ                             Günay KAYA      

     Genel Başkan                             Genel Başkan Vekili                Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

   Mehmet BAYRAKTUTAR                 Mehmet Emin ESEN                   Hacı Bayram TONBUL        

  Genel Başkan Yardımcısı              Genel Başkan Yardımcısı           Genel Başkan Yardımcısı      

 

                               

                                                  Levent USLU

                                         Genel Başkan Yardımcısı   

 
3WTURK CMS v8.0