MEVZUAT

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

GENÇLİK KOMİSYONU “GENÇ MEMUR-SEN”

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek Gençlik Komisyonunun oluşturulmasına, görevlerine, yetkilerine ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Memur Sendikaları Konfederasyonu Tüzüğü’nün 10. maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, Genç Memur-Sen adı altında faaliyet gösterecek olan Gençlik Komisyonunun; kuruluş, amaç ve faaliyetlerinin, görev ve yetkilerinin, zorunlu ve istişare organlarının oluşturulmasına, bu organların görev ve yetkilerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

 

 1. Başkan                               : Genç Memur-Sen Başkanını
 2. Dönem                               : Konfederasyonun gerçekleştirdiği iki Olağan Genel                                        Kurul arasındaki süreyi,
 3. Genç Memur-Sen              : Faaliyetlerini bu isim altında yürüten ve yazışmalarında                                   bu ismi kullanan Gençlik Komisyonunu,
 4. İl ve İlçe Temsilciliği         : Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliğini,
 5. Konfederasyon                  : Memur-Sen Konfederasyonunu,
 6. Üye                                    : 35 yaşını doldurmamış, fiil ehliyetine sahip olan Genç                                     Memur-Sen üyelerini,
 7. Üye Sendika                      : Memur-Sen’e Üye Sendikaları,
 8. Yönetim Kurulu                : Genç Memur-Sen Yönetim Kurulunu
 9. Yürütme Kurulu                : Genç Memur-Sen Yürütme Kurulunu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genç Memur-Sen’in Teşkilat ve Organları

Genç Memur-Sen Faaliyetleri ve Organları

Madde 4- Genç Memur-Sen faaliyetlerini; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunma hedefiyle gerçekleştirir. 

Bu amaçlarla Genç Memur-Sen aşağıdaki organlardan oluşur.

Genç Memur-Sen’in zorunlu organları;

 1. Yönetim Kurulu
 2. Yürütme Kurulu
 3. Genç-Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliğidir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çalışma Şekli

Madde 5- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu; Konfederasyona üye Sendika Yönetim Kurullarınca en az bir üye zorunlu olmak üzere bildirilen iki (2)  ve geriye kalan üyelikler için Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kişilerden belirlenmesi ile toplam 30 kişiden oluşur.

Genç Memur-Sen Başkanı, Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri arasından belirlenir. Yönetim Kurulunun oluşturulmasından itibaren on (10) gün içerisinde, Yönetim Kurulunun bütün üyelerinin katılımıyla Genç Memur-Sen Başkanının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılır. Temayül yoklaması ardından Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı gizli oylamada en çok oy alan üye, Genç Memur-Sen Başkanı olarak görevlendirilmek üzere Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu, Memur-Sen Konfederasyonu Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, faaliyetlerini Konfederasyonun teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulunun veya Konfederasyon Yönetim Kurulunun acil toplanmasını istediği durumlarda da toplanır. Üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için daha önce bildirimde bulunan ilgili kuruluştan başka bir üye bildirmesi talep edilir.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Genç Memur-Sen Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

            Genç Memur-Sen Başkanı toplantıların gündemini önceden belirler. Alınan kararlar karar defterine yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imza edilir ve toplantı ile ilgili rapor Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunulur. Genç Memur-Sen Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda, toplantıya Genç Memur-Sen Başkan Vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamak ve gerektiğinde yorumlamak, Konfederasyon Tüzüğü ve Genç Memur-Sen Yönetmeliğinin amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine gayret etmek,

b) İl ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşunun takibi, koordinasyonu ile iller arasındaki işbirliğini sağlamak,

c) Komisyon üyelerinin ve teşkilatların sendikal alanla ilgili donanımlarını ve mesleki bilgilerini artıracak kurs, konferans, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri tertiplemek, üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmalar yapmak,

ç)  Sendika işyeri temsilcileri ve işyeri sendika temsilcileri ile koordineli olarak teşkilat çalışmalarını yapmak,

d) Gençlerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, bu araştırmalarla ilgili sonuç raporları hazırlamak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna iletmek,

e) Gençleri ilgilendiren özel gün ve haftalarla ilgili çalışma takvimi hazırlamak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Gençlerin sosyal yönden gelişmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmak, Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayı ile üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek etkinliklerde paydaş olmak,

g) Konfederasyon Yönetim Kurulu izni ile görsel ve yazılı yayın organlarını kurmak, yürütmek ve yayınlamak,

h) Konfederasyon Yönetim Kurulunun izni ile basın açıklaması, eylem, protesto ve gösterilerde bulunmak,

ı) Konfederasyon Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek,

i) Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere danışma kurulları ve çalışma alt grupları oluşturmaktır.

Yürütme Kurulunun Oluşumu, Çalışma Şekli ve Sorumlulukları

Madde 7- Genç Memur-Sen Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından altı  (6) Başkan Yardımcısı belirleyerek yürütme kurulunu oluşturur. Y ürütme Kurulu;

1- Başkan

2- Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)

3- Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

4- Başkan Yardımcısı (Mali Raporlama)

5- Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

6- Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve AR-GE)

7- Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) olmak üzere yedi (7) kişiden oluşur.

            Yürütme Kurulu, Genç Memur-Sen Yönetim Kurlu tarafından alınmış olan kararların sağlıklı ve ivedi bir şekilde uygular ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirir.

            Yürütme Kurulu üyelerinin Konfederasyona bağlı farklı sendikaların üyeleri arasından belirlenmesi esastır. Yürütme Kurulu üyelerinin en az yarısının Memur-Sen’e bağlı sendikalardan birinin üyesi olması zorunludur.

            Yürütme Kurulu Genç Memur-Sen Başkanının çağrısı üzerine her zaman toplanır. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere kararlar alabilir. Beş (5) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yürütme kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genç Memur-Sen Başkanı tarafından başka bir üye seçilir.           

            Yürütme Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Genç Memur-Sen Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genç Memur-Sen Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Genç Memur-Sen Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen Yönetim ve Yürütme Kurulları ve Genç Memur-Sen bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarına başkanlık etmek, faaliyetlerinin koordinasyon ve uyumu ile takibini sağlamak,

b) Genç Memur- Sen’i diğer şahıslar ve kurumlar nezdinde temsil etmek,

c) Genç-Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Başkan Yardımcılarını belirleyerek, görev dağılımını yapmak,

d) Genç Memur-Sen faaliyetleriyle ilgili Konfederasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istişarede bulunmak,

e) Günümüz gençliğin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili raporlar hazırlatmak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna iletmek,

f) Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilcilikleri arasında koordineyi sağlamak

Genç Memur-Sen Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9– Merkezde Genç Memur-Sen Başkanına, İllerde Genç Memur-Sen İl temsilcisine bağlı olarak çalışacak başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Başkan Yardımcısının (Başkan Vekili) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen Başkanının olmadığı durumlarda Başkana vekâlet etmek, yetkilerini kullanmak, kurum içi ve dışı yazışmaları takip etmek,

b) Başkan tarafından belirlenen Yönetim ve Yürütme Kurulu gündemleri ile ilgili hazırlıkları yapmak, tutanakları tutmak, arşivleme işlemlerini yürütmek,

c) Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri düzenlemek, halkla ilişkiler, basın, yayın, araştırma, derleme, hukuk ve benzeri işlerde kurulacak çalışma gruplarının çalışmalarını kontrol etmek ve bunlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Konfederasyona bağlı diğer komisyonların Başkan Yardımcıları (Vekilleri) ile irtibat ve işbirliği içinde olarak bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları yapmak,

e) Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Konfederasyon Tüzüğü ve Genç Memur-Sen Yönetmeliğinin ilke ve amaçlarına uyacak şekilde yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileri sağlamak ve geliştirmek, gençlik komisyonları ve diğer gençlik örgütleri ile diyaloga geçmek, ikili ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

f) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde koordine etmek,

g) Gençlerle ilgili uluslararası çalışmaları takip etmek, katılım sağlamak, yabancı heyetleri karşılamak, ağırlamak, üyeler ile görüşmelerini sağlamak, yurtdışı gezi ve toplantılar organize etmek,

h) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

ı) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 1. Başkan Yardımcısının ( Teşkilatlanma) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Teşkilatların kurulmasını sağlanmak ve çalışmalarını kontrol etmek,

b) Üyelik işlemlerini yürütmek, koordinasyonu ve takibini yapmak, üye formlarının ve üyelere ait iletişim bilgilerinin dosyalanmasını sağlamak.

c) Üyelerin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyerek,  Genç Memur-Sen Yürütme Kuruluna iletmek, üyeler ile ilişkileri geliştirmek ve irtibatlarını sağlamak,

d) Orta ve yüksek öğrenim örgütlenmesini sağlamak,

e) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

f) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 1. Başkan Yardımcısının (Mali Raporlama) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Mali konulardaki işleri yürütmek, mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlem ve zorunlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

b) Genç Memur-Sen üyelerine ve teşkilatlarına yönelik yapılacak etkinlik ve aktiviteler, eğitim faaliyetleri, yazılı basılacak materyaller, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve diğer organizasyonlarla ilgili mali görüşmeleri yapmak, bunlarla ilgili raporlar hazırlamak,

c) Her türlü muhasebe işlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

d) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

e) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 1. Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen’in temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,

b) Genç Memur-Sen’in diğer sendika, konfederasyon, STK vb kurum ve kuruluşların gençlik örgütleri ile iletişim kurmasını sağlamak ve geliştirmek,

c) Gençlere ilişkin meslek edinme kursları, kişisel gelişim, dil, sportif faaliyetler, milli ve manevi değerlerin öğretilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla diyalog sağlayarak ortak faaliyetlerde bulunmak,

d) Basın-yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, Konfederasyon Yönetim Kurulu onayı ile Genç Memur-Sen’e ait web sitesi oluşturmak ve kitap, dergi, gazete çıkarmak,

e) Sosyal ve kültürel etkinlik, kutlama, taziye, tebrik, ziyaret vb. sosyal ilişkiler ile ilgili olarak düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Faaliyetlerin web sitesi, sosyal medya, tv, radyo, gazete vb iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,

g) İletişim kanallarının düzenli olarak izlenmesini sağlayarak Genç Memur-Sen ile ilgili haberlerin ve yayınların takibini yapmak,

h) Görsel, yazılı yayın organların kurulması amacıyla çalışmalar yapmak, Konfederasyon Yönetim Kurulu izni doğrultusunda organların kurulmasını tamamlamak ve yayınlamak,

ı) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

i) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 1. Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve AR-GE) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalar, tüzük vs. mevzuatı takip etmek,

b) Komisyonun amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve istatistikler hazırlamak,

c) Tüm dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek yeni stratejiler ve hedefler geliştirilmesini sağlamak,

d) Gençlere ve gençliğin sorunlarına ilişkin araştırmalar ve anketler yapmak,

e) Toplu Sözleşme tasarılarının hazırlanmasında istenildiğinde yardımcı olmak,

f) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

g) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 1. Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılan etkinlik, faaliyet vb. sosyal aktivitelerin organizasyonunu ve takibini yapmak,

b) Kişisel, kurumsal gelişim için organizasyonlar yapmak, yurt içi ve yurt dışı faaliyetler ile sosyal ve kültürel geziler düzenlenmek,

c) Orta, yüksek öğretim ve genç kamu görevlilerine yönelik faaliyet gösteren öğrenci konseyleri, öğrenci meclisleri, kulüp, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurmak, fikir alışverişinde bulunmak, ziyaretler düzenlemek, üyelere yönelik program, panel vb. aktiviteler yapmak ve katılımı sağlamak,

a) Genç Memur-Sen üyelerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını koordine etmek, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,

c) Eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

d) Genç Memur-Sen üyelerine yönelik kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

e) Orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin sorunlarının tespiti, çözüm önerileri bulma amacıyla araştırmalar yapmak, öğrencilerin beklentilerini Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kuruluna aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

f) Öğrencilerin ortak sorunların paylaşımı ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,

g) Genç Memur-Sen üyelerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda Memur-Sen Konfederasyonun amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,

d) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

e) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliklerinin oluşumu

Madde 10- Konfederasyon ve Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere her ilde bir Genç Memur-Sen İl Temsilciliği oluşturulur.

            İl Temsilciliği, ildeki Konfederasyona üye sendika teşkilatlarından her birinin Genç Memur-Sen Başkanına bildirdiği bir üyenin katılımıyla on bir (11) kişiden oluşur. Genç Memur-Sen Başkanı kendisine bildirilen üyelere ait kimlik ve iletişim bilgilerini on (10) gün içerisinde Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunar.

Bildirimden itibaren on (10) gün içerisinde, İl Temsilciliğinin bütün üyelerinin katılımıyla temayül yoklaması yapılır. Temayül yoklaması sonrasında yapılan gizli oylamada en çok oy alan üye Genç Memur-Sen İl Temsilcisi olarak seçilir ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Genç Memur-Sen İl Temsilcisi, Memur-Sen’e bağlı sendikalardan birine üye olmak zorundadır.

Genç Memur-Sen İl Temsilcisi, il temsilciliği üyeleri arasından altı (6) Başkan Yardımcısı belirleyerek İl Temsilciliği Yürütme Kurulunu oluşturur. İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Genç Memur-Sen Yürütme Kurulunun görev ve sorumluluklarının belirlendiği aynı usulle yapılır.

Genç Memur-Sen İl Temsilciliğinin ayda en az bir kez toplanması zorunludur. Üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin temsilcilikteki üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için ilgili sendikadan başka bir üye bildirmesi derhal talep edilir.

            Genç Memur-Sen İl Temsilcilikleri, faaliyetlerini Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde yürütür.

            Genç Memur-Sen İlçe Temsilcilikleri, aynı usul ve yöntemle, İl Temsilciliğine karşı sorumlu olmak üzere oluşturulur.

Genç Memur-Sen İl Temsilciliklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11-  Genç Memur-Sen İl Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu ve diğer Genç Memur-Sen il ve ilçe temsilcilikleri ile koordineli çalışmak,

b) Genç Memur-Sen İlçe Temsilciliklerinin teşkilatlanmasını sağlamak,

c) Sendika işyeri temsilcileri ile Koordineli olarak üye çalışmaları yapmak,

d) Gençlerin ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak. Bu araştırmalarla ilgili sonuç raporları hazırlamak ve Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna iletmek,

e) Gençleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu ile koordineli olarak etkinlikler düzenlemek,

f) Konfederasyon Yönetim Kurulu ve Genç Memur-Sen Yönetim ve Yürütme Kurullarının vereceği görevleri yerine getirmek,

            Genç Memur-Sen İlçe Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma alanı ilçe ile sınırlı olmak üzere İl Temsilciliklerinki ile aynı paralelliktedir.

Genç Memur-Sen İl Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Genç Memur-Sen İl Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen İl Temsilciliğine ve İl Temsilciliği bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarına başkanlık etmek, faaliyetlerin koordinasyon ve uyumu ile takibini sağlamak,

b) Genç Memur- Sen İl Temsilciliğini diğer şahıslar ve Kurumlar nezdinde temsil etmek,

c) Genç-Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri arasından Başkan Yardımcılarını belirleyerek, görev dağılımını yapmak,

d) Genç Memur-Sen İl Temsilciliğinin faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istişarede bulunmak,

e) Günümüz Gençliğin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili raporlar hazırlatmak ve Yönetim Kuruluna iletmek.

   Genç Memur-Sen İlçe Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma alanı ikamet ettiği ilçe ile sınırlı olmak üzere İl Temsilcisi ile aynı paralelliktedir.

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

         Son Hükümler

Yönetim Kurullarının Görev Süreleri

Madde 13- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu ve il temsilciliklerinin görev süreleri Memur-Sen Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluyla başlar, bir sonraki genel kurula kadar devam eder. Olağan üstü durumlarda üyeler arasında değişiklik yapmaya Konfederasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

            Memur-Sen Konfederasyonu Olağan Genel Kurulunu takip eden otuz (30) gün içerisinde Genç Memur-Sen Yönetmeliği yayımlanır ve Yönetim Kurulu oluşturulur.

            Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Başkanın yerine Başkan Vekili vekâlet eder, Yönetim Kurulu, Genç Memur-Sen Başkanının belirlendiği aynı usulle ilk toplantıda yeni genel başkanı seçer.

Görevden Alma

Madde 14– Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılmamakta ısrar eden, Konfederasyon tüzük hükümlerine, Gençlik Komisyonu yönetmeliğine ve kararlarına uymayan, görev ve yetkilerini kötüye kullanan veya üyelerin şeref ve haysiyetini lekeleyecek fiil ve hareketlerde bulunduğu tespit edilen Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu veya İl Temsilciliği üyesi, Yönetim Kurulu kararıyla Genç Memur-Sen üyeliğinden çıkarılır.

Faaliyetler

Madde 15– Genç Memur-Sen organlarının gerçekleştirecekleri faaliyetler önceden projelendirilerek Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönetmelik, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu yönetmelik hükümleri Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddelerinde Genç Memur-Sen Merkez Yönetim ve Yürütme Kurullarının oluşumu ve çalışma şekillerine ilişkin hükümler Memur-Sen Konfederasyonunun gerçekleştirildiği 4 üncü Olağan Genel Kurul dönemi için uygulanmaz. Yönetmelik yayımlanmadan önce Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Genç Memur-Sen’in Yönetim ve Yürütme Kurulu oluşumları 4. Olağan Genel Kurul süreci sonuna kadar geçerlidir.

 
3WTURK CMS v8.0