MİSYON

Memur Sen, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menffatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar.

Bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkilerden başka;

a- Yasal yetkiler çerçevesinde toplu görüşmeye esas teklifler hazırlar ve toplu görüşme çalışmalarına katılır, temsilci gönderir.  

b- Toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mütabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurumlara üyelerin arasından temsilciler gönderir.

c- Yetki ve toplu görüşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur.

d- Devlet Personel Mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurumlara temsilci gönderir.

e- Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu görüşmeden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerinin ve mirasçılarının davalarını takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.

f- Mevzuat ve uluslararası antlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir.

g- Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularla ortak çalışmalar yapar.

h- Konfederasyon 'un kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında bulunan sendikalarda örgütlemeye çalışır.

i- Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

j- Üyesi olan sendika mensuplarına ve topluma hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur, işletir.

k- Üyesi olan sendika mensuplarının ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap yayını, süreli ve süresiz yayınlar yapar.

l- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun % 10' undan fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi verir.

m- Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10'nu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur.

n- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla kooperatifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun % 10'dan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.

o- Üye sendikaların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikalara üye olabilir, Genel Kurul toplatılarına katılabilir.

p- Nakit mevcudunun % 10'undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik teşebüüslere yatırım yapar.

r- Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mülk edinir.

s- Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

 
3WTURK CMS v8.0